مجسمه های چوبی شگفت انگیز

به گزارش آپام، به نوشته ی تاکسل: جیارد دمتز مجسمه های چوبی شگفت انگیزی را ساخته است.

این هنرمند خلاق، تصاویر مورد نظرش را بر روی قطعات چوبی کوچک مونتاژ کرده و این مجسمه های هنری بی نظیر را به وجود آورده است.

آثار هنری دیدنی, Wooden Sculptures
آثار هنری دیدنی, Wooden Sculptures
آثار هنری دیدنی, Wooden Sculptures
آثار هنری دیدنی, Wooden Sculptures
آثار هنری دیدنی, Wooden Sculptures
آثار هنری دیدنی, Wooden Sculptures
آثار هنری دیدنی, Wooden Sculptures