نبرد مرگ‌بار : نبرد شیر با شیر / ویدیو

شیر نخست دارای قلمرو و چندین همسر می باشد اما هنگامی که شیرهای دیگر بخواهند به قلمروی وی تجاوز کنند، شیر شاه با نبردی مرگ بار از قلمرو و تاج خود نگه داری می کند.

ویدیو از نشنال جئوگرافیک