لنف چیست؟

دستگاه لنفاویاصلی ترین وسیله دفاعی بدن شما دستگاه لنفاوی است که همانند دستگاه گردش خون از مجموعه ای از رگ ها تشکیل شده است که مایع را به تمام قسمت های بدن حمل می کنند. این مایع لنف نامیده می شود و حاوی سلول های خونی سفید ویژه ای به نام لنفوسیت است.

لنفوسیت ها ماده ای را که پادتن نامیده می شود تولید می کنند. پادتن با میکروب ها و سموم مقابله می کند. عملکرد لنف به صورت زیر است: مایع از مویرگ خارج می شود و به داخل سیاهرگ یا به کوچک ترین رگ لنفی می ریزد. این مویرگ ها به یکدیگر متصل می شوند و مجراهای بزرگی را شکل می دهند که سرانجام به مجرای سینه ای می ریزد که در کنار آئورت نزولی قرار گرفته است و به یکی از شاخه های اصلی بزرگ سیاهرگ زبرین متصل می شود. دریچه ها به جریان لنف اجازه حرکت در یک جهت را می دهند. غده های لنفاوی در تمام بدن و در مکان هایی که مویرگ های لنفی به هم متصل می گردند، یافت می شوند.