دلقک ماهی / عکس

دلقک ماهی ساکن جزایر مرجانی، بروی پوست خود لکه هایی دارد که با رنگ خانه اش هماهنگ می شوند کافی است باله هایش را باز کند تا شبیه قسمتی از دیواره مرجان به نظر برسد.

دلقک ماهی